Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1761 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 5 och 7 §§ förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation ska ha följande lydelse.5 §5 §I län med ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs i 2, 8, 9, 12, 14–16 och 18 §§ om länsstyrelsen i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs i 2, 8, 9, 12, 14–16 och 18 §§ om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet.7 §7 §Länsstyrelsen i Örebro län ska ansvara för fördelningen av stödbeloppet mellan länen. För beredning av sådana ärenden ska Länsstyrelsen i Örebro län biträdas av en arbetsgrupp som består av företrädare från tre länsstyrelser, landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller samverkansorgan. Regeringen förordnar dessa företrädare.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTDan Sandberg(Näringsdepartementet)