Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1763 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 4 och 8 §§ förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft ska ha följande lydelse.4 §4 §Stöd får ges till ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som beslutat att, i samverkan med länsstyrelsen och de berörda kommunerna i länet, medverka till att klarlägga förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraftsanläggningar.8 §8 §Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en sådan stödmottagare som anges i 2, 3 eller 4 § eller efter en gemensam ansökan avkommuner som i andra fall än som avses i 4 § deltar i en mellankommunal samverkan,länsstyrelser som samverkar, ellerett samverkansorgan eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som samverkar med en eller flera länsstyrelser och kommuner.Boverket ska ge Statens energimyndighet och de berörda länsstyrelser som inte är sökande tillfälle att yttra sig över ansökan.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)