Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1781 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi ska ha följande lydelse.1 §1 §Vid Stockholms universitet finns Institutet för internationell ekonomi.3 §3 §Institutet leds av en styrelse, som ska bestå av en ordförande och högst tio andra ledamöter. Rektorn vid Stockholms universitet ska vara ordförande. Styrelsen ska utse en vice ordförande inom sig.Av övriga ledamöter ska fem vara anställda vid universitetet, nämligen förvaltningschefen, institutets föreståndare och biträdande föreståndare samt två professorer, som ska utses av universitetet. Därutöver ska två ledamöter representera och utses av en stiftelse, som bildats för att stödja institutets verksamhet. Styrelsen får utse ytterligare högst tre ledamöter.Samtliga ledamöter utom rektorn och förvaltningschefen ska utses för en tid av högst tre år i sänder.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)