Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1918 Utkom från trycket den 27 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor;utfärdad den 16 december 2010.Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor ska ha följande lydelse.3 §3 §En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor får i respektive statlig myndighets namni enklare fall besluta i ärenden om bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,i enklare fall besluta i ärenden om flyttningsbidrag i form av ersättning för resa och logi enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag,i enklare fall besluta i ärenden om äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd, ochi enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av identitetskort enligt förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.På regeringens vägnarPETER NORMANRikard Jermsten(Finansdepartementet)