Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:2009 Utkom från trycket den 30 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram;utfärdad den 22 december 2010.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogramSenaste lydelse av 25 a § 2009:1480 rubriken närmast före 25 a § 2009:1480. dels att 25 a § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 25 a § ska utgå.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)