Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:2033 Utkom från trycket den 30 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar;utfärdad den 22 december 2010.Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2007:933. En anvisning till jobbgarantin för ungdomar innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av garantin. Inom ramen för garantin kan den enskilde ta del av aktiviteter där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd kan lämnas.Så snart den enskilde uppfyller förutsättningarna för en anvisning till jobbgarantin enligt 5 §, ska Arbetsförmedlingen pröva om en sådan anvisning ska göras.Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.5 §5 § Senaste lydelse 2009:1604. En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en arbetslös person som har fyllt 16 men inte 25 år och som har varit arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en ramtid om fyra månader.En anvisning till garantin får även göras för en person som har fyllt 16 men inte 25 år, är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och som hardeltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, ellerdömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalt enligt 54 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller blivit villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år av prövotiden.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMHelena Larsson(Arbetsmarknadsdepartementet)