Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:2038 Utkom från trycket den 5 januari 2011Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder;utfärdad den 22 december 2010.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder dels att 2 kap. 1 och 16 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i övergångsbestämmelserna till förordningen ska införas en ny punkt, 7, av följande lydelse.2 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2009:191. Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en period av fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i 11–16, 18, 19 och 21–29 §§. För stöd för åtgärder som avses i 13 § får åtagandet förlängas med fem år i taget, dock längst till dess att den sammanlagda åtagandeperioden uppgår till 20 år.Stöd enligt 9 § får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig att fortsätta bedriva jordbruk inom stödområdet under fem år från och med den första stödutbetalningen. Sådant jordbruk ska varje år omfatta minst tre hektar.Den behöriga myndigheten får prioritera mellan och inom inkomna ansökningar enligt 16, 17 och 30–33 §§. Vid prioriteringen ska syftet med stödet samt den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a § beaktas. Vid prioriteringen av ansökningar enligt 30–33 §§ ska särskild vikt läggas vid betydelsen för små företag.Stöd enligt 17 § lämnas inte för insatser som staten eller en kommun ska sörja för enligt lag eller annan författning.En projektplan ska ingå i ansökan om stöd enligt 17 och 20 §§.16 §16 § Senaste lydelse 2010:86. Stöd får lämnas i form av ersättning för sådana regionala skötselinsatser som avses i bilaga 1, punkten 4 omskötselinsatsen omfattas av den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 §, ochskötselinsatsen kompletterar ett åtagande enligt 11, 12, 14 eller 15 §, avser naturfrämjande insatser på åkermark eller minskar växtnäringsläckage från åkermark.7. Ett åtagande enligt 2 kap. 1 § första stycket som har ingåtts under 2007 eller 2008 får efter ansökan från stödmottagaren förlängas till utgången av 2013. Om stödmottagaren avstår från att förlänga åtagandet får ett nytt motsvarande åtagande inte ingås under 2012 eller 2013.Detta gäller dock inte för åtaganden som avser1. skötsel av våtmarker enligt 13 §,2. regionalt prioriterade ersättningar för restaurering av slåtterängar och betesmarker, bränning och mångfaldsträda enligt 16 §, eller3. miljöskyddsåtgärder enligt 24 §.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)