Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2013:1048) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet

Utkom från trycket den 17 december 2013
utfärdad den 5 december 2013.

1 §

För sin medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet ska kommunerna få statsbidrag med

  1. dels 30 000 kr per kommun,

  2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2014, multiplicerat med 146 300 000 kr, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget och betala ut bidraget till kommunerna senast den 31 mars 2014.

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1048

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.