Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Denna förordning upphör enligt F (2017:1258) att gälla vid utgången av 2017.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats enligt den upphävda förordningen.

Utkom från trycket den 20 december 2013
utfärdad den 12 december 2013.

Syfte och tillämpningsområde

1 §

Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till utvecklingsprojekt som på ett varaktigt sätt bidrar till jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Med jämställda offentliga miljöer avses i denna förordning miljöer vars utformning inte är begränsad till det ena könets intressen och behov.

Förutsättningar för stöd

2 §

Stöd får ges till den som avser att genomföra ett utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter som innebär

 1. fysiska åtgärder, eller

 2. strategiska eller metodutvecklande åtgärder.

Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att kunna genomföra åtgärden och sprida information och erfarenhet om den.

3 §

Stöd får inte ges för en åtgärd som

 1. den sökande är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning, eller

 2. utförs av någon som är försatt i konkurs eller är på obestånd.

4 §

Stöd får ges för en åtgärd som stödmottagaren avser att slutföra senast den 1 november 2016.

5 §

Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Boverket.

SFS 2016:616

Stödets storlek

6 §

Stödet får uppgå till högst 75 procent av den beräknade kostnaden för åtgärden.

Stödet får dock inte överstiga

 1. 1 500 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som avses i 2 § första stycket 1, och

 2. 750 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som avses i 2 § första stycket 2.

Prövningen av ett stödärende

7 §

Frågor om stöd prövas av Boverket.

Boverket ska ge berörd länsstyrelse tillfälle att yttra sig över en ansökan.

8 §

En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 31 mars 2016.

9 §

Vid prövningen av ansökningar får Boverket prioritera de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 1 §. Boverket ska särskilt uppmärksamma flickors och pojkars intressen och behov.

10 §

Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma stödets storlek.

11 §

Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

 1. om när den stödberättigande åtgärden ska vara slutförd, och

 2. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

12 §

Den första utbetalningen av stödet görs med högst 75 procent av det beslutade stödet till stödmottagaren i samband med att beslut om stöd har fattats av Boverket.

Den slutliga utbetalningen görs efter det att redovisning enligt 13 § har kommit in till och godkänts av Boverket.

Redovisning och uppföljning

13 §

När en stödberättigande åtgärd har slutförts ska stödmottagaren i en slutrapport till Boverket redovisa hur arbetet har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts. En sådan slutrapport ska ha kommit in till Boverket senast den 1 november 2016 eller vid den tidigare tidpunkt som verket bestämmer.

14 §

Boverket ska följa upp de åtgärder som det har beviljats stöd för och senast den 30 juni 2017 redovisa detta i en rapport till regeringen.

15 §

Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för en sådan uppföljning som avses i 14 §.

16 §

[Upphävd g. F (2016:616).]

SFS 2016:616

Återbetalning och återkrav

17 §

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig, om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,

 2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

 3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det syfte som anges i 1 §,

 4. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses i 13 §, eller

 5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

18 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

19 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

20 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets beslut att inte slutligt utbetala stöd enligt 12 § andra stycket får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1102

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2014.

SFS 2016:616

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller för register som förs över stöd som lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av d. 15 dec. 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

SFS 2017:1258

(Utkom d. 15 dec. 2017.)