Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:118 Utkom från trycket den 25 mars 2014Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län;utfärdad den 13 mars 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:46, bet. 2013/14:KU30, rskr. 2013/13:158. föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.1 §1 §I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur i Jönköpings, Gotlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro och Gävleborgs län.3 §3 § Senaste lydelse 2011:1193. Denna lag gäller för Jönköpings läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.4 §4 § Senaste lydelse 2011:1193. De landsting som avses i denna lag får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i Jönköpings läns landsting, Skåne läns landsting, Hallands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLLars Hedengran(Socialdepartementet)