Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

Utkom från trycket den 27 maj 2014
utfärdad den 15 maj 2014.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

I denna förordning har ord och uttryck samma betydelse som i lagen om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

2 §

Med högeffektiv kraftvärmeanläggningavses en termisk elproduktionsanläggning vars kraftvärmeproduktion uppfyller de kriterier som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU.

3 §

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Undantag från skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys

4 §

Skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys enligt lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet omfattar inte

  1. de toppbelastnings- och reservanläggningar för elproduktion som planeras vara i drift högst 1 500 driftstimmar per år som ett rullande medelvärde över en period av fem år,

  2. kärnkraftsanläggningar, och

  3. anläggningar som behöver vara placerade nära en anläggning för geologisk lagring av koldioxid som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om undantagen enligt första stycket 1 och 3.

5 §

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om tröskelvärden, uttryckta som mängden tillgänglig nyttiggjord spillvärme, efterfrågan på värme eller avstånden mellan industrianläggningar och fjärrvärmenäten, i syfte att undanta enskilda anläggningar från bestämmelserna i 3 § första stycket 2–4 lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Avgifter

6 §

Avgift ska med tillämpning av 10–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) tas ut för prövning av ärenden enligt lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet. Avgiftsklass 6 ska tillämpas.

Bemyndigande

7 §

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

  1. skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys,

  2. vad en kostnads-nyttoanalys ska innehålla, och

  3. hur en kostnads-nyttoanalys ska utföras och redovisas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:349

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.