Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:479 Utkom från trycket den 17 juni 2014Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap;utfärdad den 5 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:175, bet. 2013/14:NU24, rskr. 2013/14:270. föreskrivs att 1–3 §§ lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2010:631. Inom ramen för förvaltningen av EU:s strukturfonder ska strukturfondspartnerskap bildas enligt denna lag.Inom det geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram och motsvarande regional handlingsplan för det nationella socialfondsprogrammet ska ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas.Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för tillväxt och sysselsättning yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet för det berörda strukturfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska vara bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta handläggning.2 §2 § Senaste lydelse 2010:631. Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berört samverkansorgan, berört landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller länsstyrelse i fråga om projektets överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län.3 §3 §Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt avförtroendevalda representanter för kommuner och landsting i berörda län samt, i vissa fall, Sametinget,företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar, ochföreträdare för de myndigheter som regeringen bestämmer.Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer. Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 ska överstiga antalet övriga ledamöter.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.På regeringens vägnarANNIE LÖÖFMagnus Corell(Näringsdepartementet)