Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin

Denna förordning upphör enligt F (2020:45) att gälla den 1 april 2020.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2020:45).

Utkom från trycket den 16 september 2014
utfärdad den 4 september 2014.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag under 2014 och 2015 för verksamheter som syftar till att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag får lämnas till kommuner och landsting för verksamheter där det utvecklas innovativa strategier, system och metoder för att långsiktigt stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.

Ansökan och beslut om statsbidrag

3 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

4 §

Av ett beslut om statsbidrag ska det framgå för vilken verksamhet bidraget beviljas.

Ett beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Vid fördelning av statsbidrag ska myndigheten beakta att olika typer av verksamheter och verksamheter i olika delar av landet bör främjas.

Redovisning

5 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hur medlen har använts. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som medlen har använts till och de resultat som har uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

6 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,

  2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för,

  3. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 5 §, eller

  4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

7 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 6 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning.

Bemyndigande

8 §

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

9 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1071

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2014.