Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och regioner för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

Rubriken har denna lydelse enl. F 2019:1102.

Utkom från trycket den 30 december 2014
utfärdad den 18 december 2014.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner och regioner för utbildningsinsatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

SFS 2019:1102

2 §

Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Socialstyrelsen.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och regioner för projekt som syftar till att inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och regioner (lärandeprojekt).

SFS 2019:1102

4 §

Statsbidrag får lämnas efter ansökan.

Ett villkor för bidrag är att projektet inte omfattar insatser som redan utförs inom kommunens eller regionens ordinarie verksamhet.

SFS 2019:1102

Fördelning av statsbidrag

5 §

Ansökningar som avser projekt som har en hög grad av egen finansiering av en kommun eller en region ska prioriteras.

SFS 2019:1102

6 §

Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om statsbidrag och ge företräde till de ansökningar som bäst bedöms uppfylla det syfte med statsbidraget som anges i 3 §.

Vid prioriteringen mellan inkomna ansökningar får intresset av en geografisk spridning över hela landet och en spridning mellan tätort och landsbygd beaktas.

Ansökan om statsbidrag

7 §

Ansökan ska innehålla

  1. en beskrivning av projektets tidsram och målsättning, storleken på den verksamhet som projektet omfattar, projektets integrering i den ordinarie verksamheten och potentiella spridningseffekter,

  2. en budget för projektet,

  3. en redovisning av om tidigare arbete med fokus på frågor som berör homosexuella, bisexuella och transpersoner har bedrivits inom verksamheten, och

  4. information om hur samverkan med en eller flera organisationer som företräder homosexuella, bisexuella och transpersoner ska säkerställas.

Beslut och utbetalning

8 §

I ett beslut om statsbidrag ska det anges vilken verksamhet bidraget beviljas för. I beslutet ska sista dag för redovisning enligt 9 § anges.

Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget vid ett tillfälle.

Redovisning

9 §

En kommun eller en region som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Socialstyrelsen vid den tidpunkt som angetts i beslutet. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

SFS 2019:1102

10 §

Socialstyrelsen ska årligen senast den 1 juni till regeringen lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till syftet med bidragen.

Återbetalning och återkrav

11 §

Mottagaren av ett statsbidrag är återbetalningsskyldig, om

  1. en redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller

  2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för.

12 §

Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 11 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen helt eller delvis avstå från återkrav.

Förbud att överklaga

13 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

14 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1542

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2015.

2. Bestämmelsen i 10 § om skyldigheten att lämna en redogörelse tillämpas första gången 2016.

SFS 2019:1102

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.