Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet

Utkom från trycket den 3 mars 2015
utfärdad den 19 februari 2015.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning tillämpas på sådant statligt stöd för utbildning i företag som beslutas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020.

Förordningen kompletterar förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

2 §

Stöd får lämnas i enlighet med de förutsättningar som anges i kapitel I och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmänna gruppundantagsförordningen).

Stöd får även lämnas som ett stöd av mindre betydelse i enlighet med de förutsättningar som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (förordningen om stöd av mindre betydelse).

Allmänna bestämmelser om stöd

3 §

Stöd lämnas i form av bidrag.

4 §

Stöd får inte beviljas om sökanden är i svårigheter i den mening som avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Särskilda bestämmelser om stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen

5 §

I ansökan om stöd ska sökanden upplysa om annat stöd som sökanden har ansökt om eller beviljats för samma utbildningsprojekt.

6 §

I ett beslut om beviljande av stöd ska stödnivån för varje stödmottagare anges.

Stödnivåerna gäller oavsett om ett stödberättigat projekt finansieras med statliga medel eller om det delfinansieras av unionen.

Särskilda bestämmelser om stöd som omfattas av förordningen om stöd av mindre betydelse

7 §

I ansökan om stöd ska sökanden lämna en sådan redogörelse som avses i artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 för allt annat stöd av mindre betydelse som tagits emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Redogörelsen ska även innehålla information om annat stöd som sökanden har ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som är aktuella för det nya stödet.

8 §

Ett beslut om beviljande av stöd ska innehålla en sådan upplysning om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse som avses i artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Underlag och register

9 §

En stödmottagare är skyldig att på begäran av Svenska ESF-rådet lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och i övrigt sådana uppgifter som Svenska ESF-rådet behöver för att kunna utvärdera projektet.

10 §

Svenska ESF-rådet ska föra de register som avses i

  1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och

  2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Överklagande

11 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

SFS 2018:877

Bemyndigande

12 §

Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:61

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:982) om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden som avser programperioden 2007–2013 och för att avsluta den programperioden.

SFS 2018:877

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.