Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:137) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval

Utkom från trycket den 17 mars 2015
utfärdad den 5 mars 2015.

1 §

För sin medverkan vid 2015 års omval ska Båstads kommun få statsbidrag med

  1. dels 30 000 kronor,

  2. dels ett belopp som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2014, multiplicerat med 146 300 000 kr, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa och betala ut statsbidraget senast den 30 april 2015.

2 §

Andra kommuner än som avses i 1 §, vilka anordnar förtidsröstning vid 2015 års omval, ska få statsbidrag med 125 000 kronor per kommun.

Kommuner enligt första stycket ska anmäla till Valmyndigheten senast den 23 mars 2015 att förtidsröstning anordnas.

Statsbidraget ska, för de kommuner som anmäler att förtidsröstning kommer att erbjudas, även användas till kostnader för säker distribution av mottagna röster.

Valmyndigheten ska besluta om och betala ut statsbidraget senast två veckor efter sista dag för anmälan.

3 §

En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt 2 § är skyldig att betala tillbaka medel som inte har använts för förtidsröstning. En upplysning om detta ska tas in i beslutet om statsbidrag.

4 §

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:137

Denna förordning träder i kraft d. 20 mars 2015.