Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

Utkom från trycket den 24 november 2015

utfärdad den 12 november 2015.

1 §

De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning ska ha anslutit sig till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster senast vid den tidpunkt som anges i bilagan.

2 §

Bestämmelser om överenskommelser och samverkan mellan de myndigheter som anges i bilagan och Statens servicecenter finns i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter.

Bilaga

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2017

Allmänna reklamationsnämnden

Arbetsdomstolen

Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarverket

Barnombudsmannen

Blekinge tekniska högskola

Bolagsverket

Boverket

Brottsoffermyndigheten

Centrala studiestödsnämnden

Datainspektionen

Diskrimineringsombudsmannen

Domarnämnden

E-hälsomyndigheten

Ekonomistyrningsverket

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen

Exportkreditnämnden

Fastighetsmäklarinspektionen

Finanspolitiska rådet

Folke Bernadotteakademin

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Fortifikationsverket

Forum för levande historia

Försvarets materielverk

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försäkringskassan

Gentekniknämnden

Göteborgs universitet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för strategiska produkter

Inspektionen för vård och omsorg

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Institutet för språk och folkminnen

Justitiekanslern

Kammarkollegiet

Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Konkurrensverket

Konstnärsnämnden

Konsumentverket

Kronofogdemyndigheten

Kungl. biblioteket

Kustbevakningen

Lantmäteriet

Medlingsinstitutet

Mittuniversitetet

Moderna museet

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för statligt stöd till trossamfund

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för yrkeshögskolan

Nationalmuseum

Naturhistoriska riksmuseet

Naturvårdsverket

Nordiska Afrikainstitutet

Patent- och registreringsverket

Pensionsmyndigheten

Polarforskningssekretariatet

Revisorsinspektionen

Rymdstyrelsen

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)

Rättsmedicinalverket

Sametinget

Skatteverket

Skolforskningsinstitutet

Statens centrum för arkitektur och design

Statens fastighetsverk

Statens försvarshistoriska museer

Statens geotekniska institut

Statens haverikommission

Statens historiska museer

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Statens institutionsstyrelse

Statens konstråd

Statens kulturråd

Statens maritima och transporthistoriska museer

Statens medieråd

Statens musikverk

Statens skolinspektion

Statens skolverk

Statens tjänstepensionsverk

Statskontoret

Stockholms konstnärliga högskola

Strålsäkerhetsmyndigheten

Svenska institutet

Svenska institutet för europapolitiska studier

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tullverket

Tillväxtverket

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Trafikanalys

Universitets- och högskolerådet

Universitetskanslersämbetet

Upphandlingsmyndigheten

Valmyndigheten

Överklagandenämnden för studiestöd

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2018

Rubriken införd g. SFS2017-0777

Högskolan i Gävle

Högskolan Kristianstad

Konstfack

Post- och telestyrelsen

Statens veterinärmedicinska anstalt

Transportstyrelsen

SFS 2019:10

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:665

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:1352

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:777

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2017.

SFS 2018:655

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

SFS 2019:10

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2019.