Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobboch utvecklingsgarantin;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin1

dels att 7–9 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 2–4, 5, 6, 10, 11, 13, 13 a och 16–18 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2 Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin ska Arbetsförmedlingen
 • 1. kartlägga vilka ytterligare insatser deltagaren behöver för att kunna stärka sin position på arbetsmarknaden,
 • 2. lämna det stöd som deltagaren behöver för att uppfylla det som framgår av den individuella handlingsplan som ska upprättas enligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och
 • 3. kontinuerligt följa upp dels resultatet av de insatser deltagaren tagit del av inom programmet, dels att deltagaren har både insatser och tid att söka arbete i sådan omfattning som behövs för att uppnå syftet med programmet.

3 §

3 En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet.
Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.

4 §

4 En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet på heltid.
En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på
 • 1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
 • 2. föräldraledighet, eller
 • 3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som motsvarar arbetsutbudet.
En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt studerar inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten, i annat fall studerar på deltid i längst sex månader eller arbetar, om studietiden eller arbetstiden och tiden i programmet sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

5 §

5 En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och som
 • 1. har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring men förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod och inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning,
 • 2. är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och har förbrukat 75 ersättningsdagar under veckor som han eller hon utfört eller deklarerat deltidsarbete,
 • 3. inte fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring men under 14 sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program,
 • 4. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, förutsatt att anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin,
 • 5. har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) eller är villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år av prövotiden, eller
 • 6. har deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och etableringsplanen har upphört att gälla för att tiden för etableringsplanen har löpt ut.
För den som omfattas av första stycket 1 eller 2, får en anvisning göras tidigast 20 ersättningsdagar innan de 300 respektive 75 ersättningsdagarna i perioden med arbetslöshetsersättning har förbrukats. För den som omfattas av första stycket 1 gäller detta under förutsättning att personen då inte bedöms kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning.

6 §

6 Inom ramen för programmet får den enskilde ta del av sådana insatser som följer av 5 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som
 • 1. bedöms lämpliga för den enskilde att ta del av inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, och
 • 2. den enskilde uppfyller förutsättningarna för, med undantag för åldersgränser.
Den enskilde får inom programmet även ta del av arbetsträning och förstärkt arbetsträning enligt 10 § samt bristyrkesutbildning enligt 11 §.
Inom ramen för programmet ska deltagaren aktivt söka arbete och regelbundet redovisa sitt arbetssökande i en sådan aktivitetsrapport som avses i 6 a § förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

10 §

7 Med arbetsträning avses att den enskilde får arbetsträna på en arbetsplats. Arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetsträning med. Arbetsträning får pågå under längst sex månader.
Med förstärkt arbetsträning avses att den enskilde erbjuds en arbetsplats för utredning av arbetsförmåga eller för arbetsträning. Förstärkt arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om förstärkt arbetsträning med. Arbetsgivaren har inget inflytande över vilken person som erbjuds arbetsplatsen. Förstärkt arbetsträning får pågå under längst tolv månader.
För den som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för får arbetsträning pågå under längst tolv månader.
Inför varje period av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning ska Arbetsförmedlingen pröva om insatsen är den mest lämpliga för att uppnå syftet med programmet.

11 §

8 Med bristyrkesutbildning avses sådan yrkesinriktad utbildning på folkhögskola under längst 24 månader, som syftar till att underlätta för den enskilde att få eller behålla ett arbete och som motverkar brist på arbetskraft inom ett visst yrke på arbetsmarknaden.

13 §

9 Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av insatserna i programmet till dess att han eller hon
 • 1. påbörjar ett arbete på heltid med eller utan statligt stöd, eller ett arbete på deltid med särskilt anställningsstöd i form av extratjänst eller traineejobb,
 • 2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning,
 • 3. påbörjar en utbildning som avses i 30 § andra stycket 6 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
 • 4. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken på heltid,
 • 5. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller
 • 6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Första stycket 6 gäller inte för den som uppfyller ett arbetsvillkor genom ett arbete som kommunen anordnat inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.
Den som inte längre får ta del av insatserna i programmet ska skrivas ut ur programmet. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2, 3 eller 4 som kan antas vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till dess att frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro enligt första stycket 5 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.
Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

13 a §

10 I fråga om den som är frånvarande från ett program på grund av sjukdom enligt 13 § första stycket 5 ska Arbetsförmedlingen inom 30 kalenderdagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt 13 § tredje stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas så att den enskilde åter kan delta i programmet.

16 §

11 Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har återkallats enligt 15 § första stycket 1 eller andra stycket får den enskilde på nytt anvisas till programmet om han eller hon
 • 1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och
 • 2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under 45 dagar som det skulle ha lämnats aktivitetsstöd för om inte återkallelsen gjorts.
Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde utfört förvärvsarbete räknas in i de 45 dagarna.
Den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin träder in i garantin dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade programmet.

17 §

12 I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att den som tar del av programmet jobb- och utvecklingsgarantin kan få ekonomiskt stöd för sin försörjning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

18 §

13 Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt 10 §. Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.
När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

SFS 2015:949

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
2. För den som före ikraftträdandet har påbörjat deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 5 § i den äldre lydelsen till och med den 31 december 2016.
3. Den som vid ikraftträdandet är eller har varit sysselsatt hos en anordnare som förmedlats av Arbetsförmedlingen enligt 7 § i den äldre lydelsen får även fortsättningsvis sysselsättas hos en sådan anordnare, dock längst till och med den 31 januari 2018. Det som sägs om Arbetsförmedlingens kontakter med anordnaren och deltagaren i den upphävda 7 § tredje stycket gäller då fortfarande. Då gäller också 18 § i den äldre lydelsen.
På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)
Senaste lydelse av

7 § 2013:1169

8 § 2012:985

9 § 2008:1435.

Senaste lydelse 2013:687. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
Senaste lydelse 2009:1603.
Senaste lydelse 2015:511.
Senaste lydelse 2012:985.
Senaste lydelse 2013:687.
Senaste lydelse 2007:932.
Senaste lydelse 2007:932.
Senaste lydelse 2015:511.
Senaste lydelse 2009:1603.
Senaste lydelse 2014:878.
Senaste lydelse 2009:1603. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.
Senaste lydelse 2010:1464.