Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet

Denna förordning upphör enligt F (2017:1082) att gälla vid utgången av 2018.

Utkom från trycket den 29 december 2015

utfärdad den 17 december 2015.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 §

Ändamålet med statsbidraget är att bidra till låga elevavgifter, göra den kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får lämnas till en kommun som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet

  1. med hög elevavgift till följd av att den har vidtagit kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten och vill sänka elevavgiften, eller

  2. med låg elevavgift och vill göra kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten utan att höja elevavgiften.

Med låg elevavgift avses i denna förordning ingen avgift eller en avgift som understiger den genomsnittliga elevavgiften vid landets samtliga kommunala musik- och kulturskolor. Med hög elevavgift avses en avgift som motsvarar eller överstiger den genomsnittliga elevavgiften vid dessa skolor.

Ärendets handläggning

4 §

Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

5 §

En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig. Kommunen ska till Statens kulturråd lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

6 §

Statens kulturråd ska vid sin fördelning av statsbidrag särskilt ta hänsyn till kommunens ekonomiska förutsättningar och i vilken utsträckning planerade eller vidtagna kvalitetshöjande åtgärder bidrar till att förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten.

Redovisning

7 §

En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en redovisning till Statens kulturråd av hur de mottagna medlen använts. Kommunen ska samtidigt redovisa vilket resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som bidraget beviljats för.

8 §

Statens kulturråd ska i samband med att de lämnar in sin årsredovisning till regeringen även lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts till, och om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till syftet med bidragen.

Återbetalning och återkrav

9 §

En kommun som mottagit ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. sådana uppgifter som avses i 7 § inte har lämnats, eller

  2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte använts för det ändamål som det har lämnats för.

Statens kulturråd ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om kommunen är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens kulturråd besluta att efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

10 §

Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:998

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.

3. Förordningen ska dock fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har beslutats före 1 jan. 2019.

SFS 2017:1082

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.