Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

dels att 15 och 18 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, och närmast före 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Särskilda bestämmelser om organisationsbidrag

5 a §

Bidrag får för år 2016 även lämnas i form av ett organisationsbidrag. Socialstyrelsen ska dock först fördela bidrag i form av verksamhetsbidrag enligt 5 § och, om det finns kvarvarande medel för innevarande år, därefter fördela organisationsbidrag med ett fast belopp som är lika stort för alla sökande organisationer. Ett beslut om sådant organisationsbidrag får dock endast avse kalenderåret 2016.
För bidrag enligt första stycket gäller inte det som anges i 3 § 6 eller 8 § 4 om vilken tidsperiod ansökan avser, vad som är målet med verksamheten utifrån en fastställd plan, hur den sökande tänker följa upp de resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med statsbidraget. För bidrag enligt första stycket gäller inte heller 8 § 5, 11 och 12 §§, 13 § första stycket, 14 § tredje stycket 2 eller 18 § 3 om bidraget inte har använts för de mål eller aktiviteter det har beviljats för. För bidrag enligt första stycket gäller inte heller 18 § 5.

15 §

Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till regeringen lämna en samlad redovisning av det bidrag som har lämnats enligt denna förordning.
Redovisningen ska innehålla
  • 1. uppgifter om vilka som har fått bidrag, om beloppets storlek, om formen av bidrag och, när det gäller beslut om bidrag enligt 5 §, om vilka mål och aktiviteter bidrag har lämnats för, vilka resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och om hur resultaten förhåller sig till de mål som bidraget beviljats för, och
  • 2. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 2 §.

18 §

Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
  • 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  • 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  • 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för de mål eller aktiviteter det har beviljats för eller inte har använts för sådan verksamhet som avses i 2 § och som det i övrigt beviljats för,
  • 4. den som har mottagit bidraget inte har lämnat sådan redovisning som avses i 14 §, eller
  • 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

SFS 2016:421

Denna förordning träder i kraft 1 juli 2016.
På regeringens vägnarÅSA REGNÉRLars Hedengran(Socialdepartementet)