Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:621 Utkom från trycket den 13 juni 2016Förordning om ändring i förordningen (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal;utfärdad den 2 juni 2016.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal dels att 10 § ska upphöra att gälla, dels att 7 a och 39 §§ ska ha följande lydelse.7 a §7 a § Senaste lydelse 2015:664. Produktionsstöd lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med de begränsningar som framgår av 8–19 §§.Stöd till konvergerade medier lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1 och 6.3 i kommissionens förordning ska utföras av Stiftelsen Svenska Filminstitutet.39 §39 § Senaste lydelse 2015:664. Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEMaria Fjellman Lundqvist(Kulturdepartementet)