Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter;utfärdad den 30 juni 2016.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 1, 3, 8, 10 och 15 §§, 6 kap. 1, 2, 4 och 5 §§, 7 kap. 1, 2, 4 och 5 §§, 8 kap. 1 § och 10 kap. 4 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 7 kap. 2 a, 2 b, 4 a och 4 b §§, och närmast före 6 kap. 2 § och 7 kap. 2 § nya rubriker av följande lydelse.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2016:404. Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 8 kap. 4 § och 10 kap. 2 § 1 och 2 samt i övrigt med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.Förordningen gäller avgifter som ska betalas för prövning och tillsyn av bekämpningsmedel enligtEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter,förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, ochförordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel.4 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2016:404. För Kemikalieinspektionens och Livsmedelsverkets prövning av ansökningar om godkännande, anmälan, dispens och parallellhandelstillstånd i fråga om biocidprodukter enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska en ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel. Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i vissa fall av en eller flera tilläggsavgifter. Bestämmelser om avgift för prövning av ansökningar om godkännande av nematoder, insekter eller spindeldjur som bekämpningsmedel finns i 5 kap.En avgift enligt 9 § är preliminär. En sådan avgift fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §. Övriga avgifter enligt detta kapitel är slutliga avgifter.3 §3 §Om ett ärende enligt 2 § avser ett godkännande enligt 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och ansökan innehåller dokumentation om ett verksamt ämne som inte tidigare har utvärderats av Kemikalieinspektionen, ska sökanden för varje sådant verksamt ämne betala en tilläggsavgift med 160 000 kronor.8 §8 §Om sökanden i ett ärende enligt 2 § ändrar ansökan på så sätt att prövningen enligt de gemensamma principer för utvärdering av produkter enligt bilaga 6 till förordning (EU) nr 528/2012, eller förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, helt eller delvis måste göras om, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor för varje sådan omprövning.Om en omprövning enligt första stycket innebär att Livsmedelsverket måste göra en ny bedömning av resthalter av biocidprodukten, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 20 000 kronor.10 §10 §Den som ansöker om en ändring av ett godkännande av en biocidprodukt enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 528/2012 eller enligt 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska betala en grundavgiftmed 120 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en sådan omfattande ändring som avses i artikel 50.3 c i förordning (EU) nr 528/2012,med 60 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande av en sådan omfattande ändring som avses i 1 och Sverige inte är referensmedlemsstat,med 40 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en sådan mindre ändring som avses i artikel 50.3 b i förordning (EU) nr 528/2012 och annat inte följer av 5,med 8 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en sådan administrativ ändring som avses i artikel 50.3 a i förordning (EU) nr 528/2012, ellermed 8 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande av en sådan mindre ändring som avses i artikel 50.3 b i förordning (EU) nr 528/2012 och Sverige inte är referensmedlemsstat.15 §15 §Den som ansöker om dispens från kravet på godkännande av en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska betala en grundavgiftmed 8 000 kronor, om ansökan avser ett experiment eller försök för forskning och utveckling enligt artikel 56 i förordning (EU) nr 528/2012, ochmed 15 000 kronor i andra fall.6 kap.1 §1 §För Kemikalieinspektionens prövning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska en prövningsavgiftbetalas som en ansökningsavgift med det belopp som anges i eller följer av bestämmelserna i detta kapitel, ochfastställas slutligt enligt 9 kap. 2 §.Bestämmelser om när ansökningsavgiften ska betalas, om hur avgiften ska fastställas slutligt och om återbetalning av eventuell mellanskillnad finns i 9 kap.Avgift när Sverige är rapporterande medlemsstat2 §2 §Den som ansöker om ett nytt eller förnyat godkännande av ett verksamt ämne enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska, om Sverige är rapporterande medlemsstat, betala en avgiftmed 6 750 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,med 5 100 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser ett kemiskt ämne och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1,med 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, ochmed 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser en mikroorganism och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 3.4 §4 §Den som ansöker om ett nytt eller förnyat godkännande av ett verksamt ämne enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska, om Sverige är medrapportör, betala en avgift. Avgiften ska betalas med ett belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högstmed 3 375 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,med 2 250 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 1,med 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, ochmed 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 3.Om Kemikalieinspektionens handläggning endast omfattar tiden efter det att den rapporterande medlemsstaten har lämnat sin utvärdering till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), ska avgiften betalas med högst 700 000 kronor i stället för det som sägs i första stycket.5 §5 §Den som ansöker om en ändring av villkoren för ett godkänt verksamt ämne enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en avgift med 220 000 kronor.7 kap.1 §1 §För Kemikalieinspektionens prövning av verksamma ämnen i biocidprodukter enligt förordning (EU) nr 528/2012 ska en prövningsavgiftbetalas som en ansökningsavgift med det belopp som anges i eller följer av bestämmelserna i detta kapitel, ochfastställas slutligt enligt 9 kap. 2 §.Bestämmelser om när ansökningsavgiften ska betalas, om hur avgiften ska fastställas slutligt och om återbetalning av eventuell mellanskillnad finns i 9 kap.Avgift när Sverige är rapporterande medlemsstat2 §2 §Den som ansöker om att ett verksamt ämne ska godkännas för en produkttyp enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut om ett sådant godkännande ska, om Sverige är rapporterande medlemsstat, betala en avgiftmed 5 700 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att ett kemiskt ämne ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas,med 4 300 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser att ett kemiskt ämne ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas och ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1,med 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att en mikroorganism ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas,med 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser att en mikroorganism ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas och ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 3,med 460 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att ett ämne ska tas upp i bilaga 1 till förordning (EU) nr 528/2012, ochmed 310 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser att ett ämne ska tas upp i bilaga 1 till förordning (EU) nr 528/2012 och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 5.2 a §2 a §Om en ansökan enligt 2 § gäller ett verksamt ämne som tidigare har prövats för en annan produkttyp ska, i stället för vad som anges i 2 §, en avgift betalasmed 1 200 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt, ochmed 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1.2 b §2 b §Den som ansöker om att ett verksamt ämne ska godkännas för fler än en produkttyp enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut om ett sådant godkännande ska, om Sverige är rapporterande medlemsstat, betala den avgift som följer av 2 eller 2 a §. Därutöver ska sökanden för varje tillkommande produkttyp betala en avgiftmed 1 200 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt, ochmed 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1.4 §4 §Den som ansöker om att ett verksamt ämne ska godkännas för en produkttyp enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut om ett sådant godkännande ska, om Sverige är medrapportör, betala en avgift. Avgiften ska betalas med ett belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högstmed 2 850 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,med 1 900 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 1,med 1 500 000 för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, ochmed 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 3.Om Kemikalieinspektionens handläggning endast omfattar tiden efter det att den rapporterande medlemsstaten har lämnat sin utvärdering till en myndighet som Europeiska unionens kommission utser, ska avgiften betalas med högst 700 000 kronor i stället för det som sägs i första stycket.4 a §4 a §Om en ansökan enligt 4 § gäller ett verksamt ämne som tidigare har prövats för en annan produkttyp ska, i stället för vad som anges i 4 §, en avgift betalas med ett belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högstmed 600 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt, ochmed 500 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1.4 b §4 b §Den som ansöker om att ett verksamt ämne ska godkännas för fler än en produkttyp enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut om ett sådant godkännande ska, om Sverige är medrapportör, betala den avgift som följer av 4 eller 4 a §. Därutöver ska sökanden för varje tillkommande produkttyp betala en avgift som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högstmed 600 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt, ochmed 500 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1.5 §5 §Den som ansöker om en ändring av villkoren för godkännande av ett verksamt ämne enligt förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en avgift med högst 220 000 kronor.8 kap.1 §1 §En årsavgift ska betalas av den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt enligt förordning (EG) nr 1107/2009, förordning (EU) nr 528/2012 eller 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, eller av den som har trätt i dennes ställe.Årsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det år då medlet godkändes till och med det kalenderår då godkännandet upphör att gälla.10 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2013:917. Arbetsmiljöverket, Statens jordbruksverk och Folkhälsomyndigheten får inom sina ansvarsområden enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ärenden enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.1. Denna förordning träder i kraft den 9 augusti 2016.2. Förordningen tillämpas första gången för ansökningar som kommer in till Kemikalieinspektionen efter ikraftträdandet.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)