Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1174 Utkom från trycket den 9 december 2016Förordning om ändring i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder;utfärdad den 1 december 2016.Regeringen föreskriver att 2 kap. 20 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska ha följande lydelse.2 kap.20 §20 §Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäliga är helt eller delvis inte stödberättigande.En stödmottagare som inte tillämpar lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ska vid köp, hyra och leasing följa de principer som framgår av 4 kap. 1 § i lagen om offentlig upphandling.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTJacob Wichmann(Näringsdepartementet)