Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster;

Regeringen föreskriver1 att bilagan till förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster ska ha följande lydelse.


SFS 2016:1352

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRikard Jermsten(Finansdepartementet)
Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.