Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;

Regeringen föreskriver att 4 och 13 §§ förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

4 §

1 En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet på heltid.
En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på
  • 1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
  • 2. föräldraledighet, eller
  • 3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som motsvarar arbetsutbudet.
En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt studerar inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända, i annat fall studerar på deltid i längst sex månader eller arbetar, om studietiden eller arbetstiden och tiden i programmet sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

13 §

2 Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av insatserna i programmet till dess att han eller hon
  • 1. påbörjar ett arbete på heltid med eller utan statligt stöd, eller ett arbete på deltid med särskilt anställningsstöd i form av extratjänst eller traineejobb,
  • 2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning,
  • 3. påbörjar en utbildning som avses i 30 § andra stycket 6 eller 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
  • 4. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken på heltid,
  • 5. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller
  • 6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Första stycket 6 gäller inte för den som uppfyller ett arbetsvillkor genom ett arbete som kommunen anordnat inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända.
Den som inte längre får ta del av insatserna i programmet ska skrivas ut ur programmet. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2, 3 eller 4 som kan antas vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till dess att frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro enligt första stycket 5 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.
Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

SFS 2017:107

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)
Senaste lydelse 2015:949.
Senaste lydelse 2016:818.