Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.

5 §

De landsting som avses i denna lag ska
  • 1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,
  • 2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
  • 3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

SFS 2017:758

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.