Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:758 Utkom från trycket den 4 juli 2017Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335. föreskrivs att 5 § lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse.5 §5 §De landsting som avses i denna lag skautarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, ochfölja upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)