Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;

Regeringen föreskriver att 5, 15 och 17 §§ förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

5 §

1 En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och som
 • 1. har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, men som har förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod och inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning,
 • 2. är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och som har förbrukat 60 veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete inom en period med arbetslöshetsersättning,
 • 3. inte har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, men som under 14 sammanhängande månader har varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller som har deltagit i arbetsmarknadspolitiska program,
 • 4. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, förutsatt att anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin,
 • 5. har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) eller som är villkorligt frigiven men inte har fullgjort ett år av prövotiden, eller
 • 6. har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förordningen.
För den som omfattas av första stycket 1 får en anvisning göras tidigast 20 ersättningsdagar innan de 300 ersättningsdagarna i perioden med arbetslöshetsersättning har förbrukats. Detta gäller under förutsättning att personen då inte bedöms kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning.
För den som omfattas av första stycket 2 får en anvisning göras tidigast när personen har förbrukat 56 veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete i perioden med arbetslöshetsersättning.
För en person som omfattas av första stycket 3 får en anvisning göras endast om personen inte får delta i insatser enligt förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

15 §

2 En anvisning till programmet ska återkallas om
 • 1. den som anvisats missköter sig eller stör verksamheten, eller
 • 2. det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla anvisningen.
För den som förbrukat sina 450 dagar med ersättning enligt 2 kap. 8 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, ska anvisningen dessutom återkallas om han eller hon
 • 1. avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd,
 • 2. utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete,
 • 3. inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter, eller
 • 4. inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare.
Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

17 §

3 I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som tar del av programmet jobb- och utvecklingsgarantin kan få ekonomiskt stöd för sin försörjning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

SFS 2017:827

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För den som har deltagit i insatser enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som inte får ta del av insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 5 § i den äldre lydelsen.
3. Vid beräkningen enligt 15 § i den nya lydelsen om en person har förbrukat 450 dagar med ersättning enligt 2 kap. 8 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska även dagar med ersättning enligt 5 a § den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd ingå.
På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)
Senaste lydelse 2017:5.
Senaste lydelse 2014:878.
Senaste lydelse 2015:949.