Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

13 §

1 Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av insatserna i programmet till dess att han eller hon
  • 1. påbörjar ett arbete på heltid med eller utan statligt stöd, eller ett arbete på deltid med särskilt anställningsstöd i form av extratjänst,
  • 2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning,
  • 3. påbörjar en utbildning som avses i 30 § andra stycket 6 eller 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
  • 4. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken på heltid,
  • 5. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller
  • 6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Första stycket 6 gäller inte för den som uppfyller ett arbetsvillkor genom ett arbete som kommunen anordnat inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända.
Den som inte längre får ta del av insatserna i programmet ska skrivas ut ur programmet. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2, 3 eller 4 som kan antas vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till dess att frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro enligt första stycket 5 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.
Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

SFS 2018:46

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.
På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)
Senaste lydelse 2017:107.