Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:828 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskapUtfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 4 § lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap ska ha följande lydelse.4 §4 §Vid strukturfondspartnerskapens handläggning tillämpas bestämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)