Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:871 Publicerad den 15 juni 2018Förordning om ändring i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonderUtfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 2 kap. 45 § och 3 kap. 10 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska ha följande lydelse.2 kap.45 §45 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 16, 40 och 43 §§ får dock inte överklagas.3 kap.10 §10 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om intyg enligt 8 § och beslut enligt 2 kap. 16, 40 och 43 §§ jämförda med 6 § i detta kapitel får dock inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)