Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:877 Publicerad den 15 juni 2018Förordning om ändring i förordningen (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammetUtfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet ska ha följande lydelse.11 §11 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)