Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen ska ha följande lydelse.

18 §

Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
  • – 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
  • – 10 § om partsinsyn,
  • – 16–18 §§ om jäv,
  • – 23 § om utredningsansvaret,
  • – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
  • – 25 § om kommunikation,
  • – 31 § om dokumentation av beslut,
  • – 32 § om motivering av beslut, och
  • – 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

SFS 2018:884

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarANNA EKSTRÖMEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)