Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning samt 1, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

1 §

1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för förskoleklassen, lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt fritidshemmet. Syftet med bidraget är att höja utbildningens kvalitet.

3 §

2 Statsbidrag får lämnas till huvudmän för de verksamheter som anges i 1 § för kostnader för att
  • 1. utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare i förhållande till antalet elever, eller
  • 2. utöka antalet annan personal i verksamheterna i förhållande till antalet elever om lärarna därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning.
Statsbidrag får även lämnas för kostnader för att bibehålla det utökade antal årsarbetskrafter som huvudmannen tidigare har fått bidrag för enligt första stycket om antalet elever inte har sjunkit markant sedan dess.

5 §

3 Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Till ansökan ska det bifogas en redogörelse för huvudmannens lokala rekryteringsstrategi som i tillämpliga delar ska innehålla sådant som hur
  • 1. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till pensionsavgångar,
  • 2. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till mottagandet av nyanlända barn,
  • 3. tillgången till legitimerade och behöriga lärare kan säkras,
  • 4. huvudmannen arbetar med ledarskap, främst när det gäller rektorerna, och
  • 5. de ändamål enligt 3 § som bidraget söks för ska uppnås.
Redogörelsen ska vara framtagen efter att berörda fackliga organisationer har hörts.

SFS 2018:1308

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018 i fråga om rubriken till förordningen och 1 § och i övrigt den 1 juli 2019.
På regeringens vägnarGUSTAV FRIDOLINEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)
Senaste lydelse 2016:369.
Senaste lydelse 2016:369.
Senaste lydelse 2016:369.