Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1347 Publicerad den 2 juli 2018Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskapUtfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418. föreskrivs att 2 § lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2014:479. Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berört landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i fråga om projektets överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)