Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1348 Publicerad den 2 juli 2018Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa länUtfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418. föreskrivs att rubriken till lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt 1 och 3–10 §§ ska ha följande lydelse.Lag om regionalt utvecklingsansvar1 §1 § Senaste lydelse 2016:945. I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur.3 §3 § Senaste lydelse 2016:945. Denna lag gäller för landstingen. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om ett landsting i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.4 §4 § Senaste lydelse 2016:945. Ett landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas vid val i landstinget. Vid val i Gotlands kommun ska beteckningen kommunfullmäktige användas.5 §5 § Senaste lydelse 2017:758. Ett landsting skautarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, ochfölja upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.6 §6 §Ett landsting får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.7 §7 §Ett landsting ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.8 §8 §Ett landsting ska samverka medlänets kommuner, ochlänsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.9 §9 §Ett landsting ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.10 §10 §Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna landstinget det biträde som det behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera landstinget om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)