Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

dels att 1, 2, 5 a, 17 och 20 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 b §, av följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till dels lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld, dels riksorganisationer vars verksamhet avser att främja sådan verksamhet som bedrivs av de lokala organisationerna.

2 §

Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som bedrivs av organisationer enligt 1 § och som bedriver verksamhet med
  • 1. stödinsatser för kvinnor och deras barn när det gäller rådgivning, samtalsstöd, att följa med eller på annat sätt stödja kvinnor i kontakter med myndigheter, annat praktiskt stöd, information, kompetensutveckling, utveckling av kvalitetsarbete och rutiner, dokumentation och uppföljning, säkerhetsåtgärder i skyddat boende för kvinnor och deras barn samt stöd till insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor (kvinnojourer),
  • 2. stödinsatser för flickor när det gäller rådgivning, samtal, att följa med eller på annat sätt stödja flickor i kontakter med myndigheter, annat praktiskt stöd i form av tjejgrupper samt information och kompetensutveckling och insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor (tjejjourer).
Syftet med statsbidraget är också att stödja nationella insatser av riksorganisationer för att främja kvinno- och tjejjourer på lokal nivå.

5 a §

1 Bidrag för år 2018 får även lämnas i form av organisationsbidrag till sådana organisationer som anges i 1 §. Ett beslut om sådant bidrag får endast avse kalenderåret 2018.
Bidrag enligt första stycket som lämnas till lokala organisationer ska motsvara 9/10 av tillgängliga medel och fördelas med ett fast belopp som är lika stort för samtliga sökande som beviljas bidrag.
Bidrag enligt första stycket som lämnas till riksorganisationer ska motsvara 1/10 av tillgängliga medel. En riksorganisation ska använda bidraget till att stödja sina lokala medlemsorganisationers förmåga att
  • 1. följa det regelverk som gäller när ideella kvinnojourer arbetar på uppdrag av socialnämnden,
  • 2. planera, följa upp och dokumentera mål och resultat i sin verksamhet,
  • 3. beakta barnets behov och rättigheter vid mottagandet av barn i verksamheten.
Vid bedömning av bidragets storlek till en riksorganisation ska Socialstyrelsen ta hänsyn till antalet kvinno- och tjejjourer på lokal nivå som riksorganisationen representerar.

5 b §

För bidrag enligt 5 a § gäller inte de krav som anges i 3 § 6 eller 8 § 4 om vilken tidsperiod ansökan avser, vad som är målet med verksamheten utifrån en fastställd plan, hur den sökande tänker följa upp de resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med statsbidraget. För bidrag enligt 5 a § gäller inte heller 8 § 5, 11 och 12 §§, 13 § första stycket, 14 § tredje stycket 2 eller 18 § 3 om bidraget inte har använts för de mål eller aktiviteter det har beviljats för. För bidrag enligt 5 a § gäller inte heller 18 § 5.

17 §

Beslut om bidrag ska återkallas helt eller delvis om förutsättningarna för att få bidrag inte längre finns, om det beviljade bidraget inte använts för de aktiviteter som legat till grund för bidraget eller om de villkor som anges i 13 § 2 inte följts.

20 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Socialstyrelsens beslut enligt 5 a och 17 §§ får dock inte överklagas.

SFS 2018:1515

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.
På regeringens vägnarLENA HALLENGRENHelena Rosén(Socialdepartementet)
Senaste lydelse 2017:228.