Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

Regeringen föreskriver att 2 och 8 §§ förordningen (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning1 ska ha följande lydelse.

2 §

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.
Statsbidrag som avser kostnader för personal i fritidshemmet lämnas för ett kalenderhalvår i sänder.
Statsbidrag som avser förskoleklassen, lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan lämnas för ett år i sänder (bidragsår). Bidragsåret börjar den 1 juli.

8 §

2 Statens skolverk ska inför varje bidragsår eller, när det är fråga om statsbidrag för kostnader för personal i fritidshemmet, inför varje kalenderhalvår, fastställa bidragsramar för varje huvudman enligt andra stycket. För vissa huvudmän ska Skolverket inför varje bidragsår även fastställa en bidragsram enligt tredje stycket. Det statsbidrag som huvudmannen får enligt denna förordning får inte överskrida huvudmannens bidragsramar.
Bidragsramen för kostnader för personal i fritidshemmet ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet elever vid fritidshem som huvudmannen kan få statsbidrag för enligt denna förordning utgör av det sammanlagda antalet elever vid samtliga fritidshem som bidrag får lämnas för enligt denna förordning. Bidragsramen för andra kostnader enligt 3 § ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet elever vid de verksamheter utom fritidshemmet som huvudmannen kan få statsbidrag för enligt denna förordning utgör av det sammanlagda antalet elever vid samtliga verksamheter utom fritidshemmet som bidrag får lämnas för enligt denna förordning.
För huvudmän för sådana skolor där ett stort antal nyanlända elever har tagits emot eller där det behövs särskilda insatser för att höja såväl utbildningens kvalitet som elevernas resultat ska det fastställas ytterligare en bidragsram. Den ska fastställas med beaktande av
  • 1. summan av antalet nyanlända elever hos huvudmannen och antalet elever i huvudmannens skolor där det behövs särskilda insatser, med nödvändiga justeringar med anledning av att en elev kan tillhöra båda kategorierna, jämfört med det totala antalet elever hos huvudmannen, och
  • 2. en jämförelse mellan huvudmannen och andra sådana huvudmän som avses i första meningen när det gäller sådant som elevantal.

SFS 2019:8

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som har fattats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarGUSTAV FRIDOLINEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:1308.
Senaste lydelse 2016:369.