Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer1

dels att nuvarande 20 § ska betecknas 21 §,

dels att 7 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 20 § ska sättas närmast före 21 §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 20 §, och närmast före 20 § en ny rubrik av följande lydelse.

7 §

2 Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer.

10 §

Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 8 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

Bemyndigande

20 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

SFS 2019:53

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2019.
På regeringens vägnarÅSA LINDHAGENLars Hedengran(Socialdepartementet)
Senaste lydelse av 20 § 2018:1515.
Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.