Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:297 Publicerad den 24 maj 2019Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifterUtfärdad den 16 maj 2019Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter dels att 1 kap. 1 § och rubriken till 1 kap. ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 §, av följande lydelse.1 kap. Bestämmelser om förordningen och dess tillämpning1 §1 § Senaste lydelse 2017:204. Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 1 kap. 3 §, 8 kap. 4 § och 10 kap. 2 § 1 och 2 samt i övrigt med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.Förordningen gäller avgifter som ska betalas förprövning och tillsyn av bekämpningsmedel enligta) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter,c) förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, ochd) förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel, ochstatliga förvaltningsmyndigheters kostnader för utbildning som krävs enligt förordningen om bekämpningsmedel.3 §3 §De avgifter som ska betalas enligt 2 kap. 13 § och 3 kap. 2 § första stycket 2 bidrar till att täcka kostnaderna för handläggningen av de ärenden som avgifterna gäller.Denna förordning träder i kraft den 14 juni 2019.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINEgon Abresparr(Miljödepartementet)