Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Regeringen föreskriver att 5 a och 15 §§ förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer ska ha följande lydelse.

5 a §

1 Bidrag för 2019 får även lämnas i form av organisationsbidrag till sådana organisationer som anges i 1 §. Ett beslut om sådant bidrag får endast avse kalenderåret 2019.
Bidrag enligt första stycket som lämnas till lokala organisationer ska motsvara 9/10 av tillgängliga medel och fördelas med ett fast belopp som är lika stort för samtliga sökande som beviljas bidrag.
Bidrag enligt första stycket som lämnas till riksorganisationer ska motsvara 1/10 av tillgängliga medel. En riksorganisation ska använda bidraget till att stödja sina lokala medlemsorganisationers förmåga att
  • 1. följa det regelverk som gäller när ideella kvinnojourer arbetar på uppdrag av socialnämnden,
  • 2. planera, följa upp och dokumentera mål och resultat i sin verksamhet,
  • 3. beakta barnets behov och rättigheter vid mottagandet av barn i verksamheten.
Vid bedömning av bidragets storlek till en riksorganisation ska Socialstyrelsen ta hänsyn till antalet kvinno- och tjejjourer på lokal nivå som riksorganisationen representerar.

15 §

2 Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september, eller vid den senare tidpunkt som regeringen bestämmer, till regeringen lämna en samlad redovisning av det bidrag som har lämnats enligt denna förordning.
Redovisningen ska innehålla
  • 1. uppgifter om vilka som har fått bidrag, om beloppets storlek, om formen av bidrag och, när det gäller beslut om bidrag enligt 5 §, om vilka mål och aktiviteter bidrag har lämnats för, vilka resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och om hur resultaten förhåller sig till de mål som bidraget beviljats för, och
  • 2. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 2 §.

SFS 2019:492

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.
På regeringens vägnarÅSA LINDHAGENCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)
Senaste lydelse 2018:1515.
Senaste lydelse 2016:421.