Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:928 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskapUtfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2018:1347. Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berörd region som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i fråga om projektets överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län.3 §3 § Senaste lydelse 2014:479. Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt avförtroendevalda representanter för kommuner och regioner i berörda län samt, i vissa fall, Sametinget,företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar, ochföreträdare för de myndigheter som regeringen bestämmer.Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer. Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 ska överstiga antalet övriga ledamöter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarJENNIE NILSSONMaria Wetterling(Näringsdepartementet)