Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3–10 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar2 ska ha följande lydelse.

3 §

3 Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

4 §

4 Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) i Gotlands kommun ska dock beteckningen kommunfullmäktige användas.

5 §

5 En region ska
  • 1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,
  • 2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
  • 3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

6 §

6 En region får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.

7 §

7 En region ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

8 §

8 En region ska samverka med
  • 1. länets kommuner, och
  • 2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

9 §

9 En region ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.

10 §

10 Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.
Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna regionen det biträde som den behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera regionen om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.

SFS 2019:944

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)
Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2018:1348.
Senaste lydelse 2018:1348.
Senaste lydelse 2018:1348. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.
Senaste lydelse 2018:1348.
Senaste lydelse 2018:1348.
Senaste lydelse 2018:1348.
Senaste lydelse 2018:1348.
Senaste lydelse 2018:1348.
Senaste lydelse 2018:1348.