Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:944 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvarUtfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. föreskrivs att 3–10 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvarSenaste lydelse av lagens rubrik 2018:1348. ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2018:1348. Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.4 §4 § Senaste lydelse 2018:1348. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort. Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) i Gotlands kommun ska dock beteckningen kommunfullmäktige användas.5 §5 § Senaste lydelse 2018:1348. En region skautarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, ochfölja upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.6 §6 § Senaste lydelse 2018:1348. En region får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.7 §7 § Senaste lydelse 2018:1348. En region ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.8 §8 § Senaste lydelse 2018:1348. En region ska samverka medlänets kommuner, ochlänsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.9 §9 § Senaste lydelse 2018:1348. En region ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.10 §10 § Senaste lydelse 2018:1348. Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna regionen det biträde som den behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera regionen om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)