Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:347 Publicerad den 27 maj 2020Förordning om ändring i förordningen (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmerUtfärdad den 20 maj 2020Regeringen föreskriver att 2–5 och 8 §§ förordningen (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer ska ha följande lydelse.2 §2 §Skogsstyrelsen ska ta emot Flegtlicenser enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008. Skogsstyrelsen ska även pröva om Flegtlicenserna kan godtas.3 §3 §Skogsstyrelsen är även i övrigt behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008, om det inte anges något annat i denna förordning.4 §4 §Tullverket ska kontrollera att sändningar överensstämmer med licenser som Skogsstyrelsen har godtagit.5 §5 §Skogsstyrelsen ansvarar för kommunikationen med Europeiska kommissionen i de frågor som tas upp i EU-förordningarna och för den årliga rapporteringen till kommissionen enligt artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 2173/2005.Tullverket ska lämna det underlag till Skogsstyrelsen som myndigheten behöver för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet.8 §8 §Skogsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 samt föreskrifter om verkställighet av denna förordning.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.2. Skogsstyrelsen ska efter ikraftträdandet handlägga ärenden som har inletts hos Statens jordbruksverk. Jordbruksverket ska överlämna handlingarna till Skogsstyrelsen.3. För licenser som har godtagits före ikraftträdandet gäller 4 § i den äldre lydelsen.På regeringens vägnarJENNIE NILSSONMaria Wetterling(Näringsdepartementet)