Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1909:24 s. 1) ang. delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet

Denna kungörelse upphör enligt F (2013:982) att gälla den 1 januari 2014.

1 §

Göres av myndighet i främmande stat framställning om biträde av myndighet här i riket med delgivning av handling och ombesörjes ej delgivningen av Justitiedepartementet, skall departementet översända framställningen till länsstyrelse, som har att verkställa delgivningen på sätt nedan sägs.

SFS 2000:706

2 §

1 mom.

Innefattar framställningen en begäran att handlingen ska delges på ett sätt som har sin motsvarighet i svensk lag, ska delgivningen ske enligt delgivningslagen (2010:1932).

2 mom.

Begäres i framställningen, att visst annat förfarande än i 1 mom. sägs skall vidtagas vid delgivningen, skall den begäran efterkommas, där så ske kan.

3 mom.

Har begäran i något av de hänseenden, som nu nämnts, icke blivit i framställningen gjord, bör länsstyrelsen, där så ske kan, överlämna eller genom postverket översända delgivningshandlingen till den, som skall mottaga densamma. Kan ej så förfaras, låte länsstyrelsen delgivningen verkställas på sätt i 1 mom. sägs.

SFS 2011:156

3 §

Bevis om delgivning, som verkställts jämlikt bestämmelserna i 2 § 1 mom., skall förses med intyg av länsstyrelsen, att beviset enligt svensk lag äger vitsord. Har delgivning skett på sätt i 2 § 2 eller 3 mom. omförmäles, utfärde länsstyrelsen därom intyg, utvisande tiden och sättet för delgivningen.

Bevis och intyg, som nu nämnts, skola, där delgivningshandlingen översänts i två exemplar, tecknas å det ena av dessa och översändas till Justitiedepartementet.

SFS 2000:706

4 §

Varder hos länsstyrelse upplyst, att den, vilken handling skall delgivas, vistas i annat län, skall för delgivningens verkställande framställningen med därvid fogade handlingar översändas till länsstyrelsen i det län, och varde anmälan därom gjord hos Justitiedepartementet. Möter eljest hinder för delgivningen, skola handlingarna återsändas till Justitiedepartementet med uppgift om anledningen till att delgivning icke har kunnat ske.

SFS 2000:706

5 §

De kostnader som har föranletts av framställningen skall betalas med allmänna medel. Det som betalats i ersättning till stämningsmän samt kostnader som har föranletts av att sökanden begärt ett särskilt förfarande vid delgivningen skall av länsstyrelsen anmälas till Justitiedepartementet, såvida det inte har visats att den part som har begärt delgivningen inte har några tillgångar eller annat följer av andra eller tredje stycket.

Kostnader som föranleds av en framställning om delgivning i ett mål eller ärende, där det är fråga om ansvar för brottslig gärning eller om efterforskning av brott, skall betalas av svenska staten om framställningen gjorts av behörig myndighet

  1. i en stat, som är ansluten till europeiska konventionen av den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål, eller

  2. i Amerikas förenta stater, Polen eller Ungern.

Andra stycket gäller även kostnader för delgivning i mål eller ärenden som avses i Haagkonventionen av den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen och som har begärts av myndighet i Österrike.

SFS 2005:513

5 a §

Avser delgivningsärende kallelse av vittne eller sakkunnig till inställelse vid utländsk domstol och är vittnet eller den sakkunnige enligt den konvention som nämnes i 5 § andra stycket berättigad att i förskott erhålla ersättning för kostnad med anledning av inställelsen, skall Justitiedepartementet underrätta länsstyrelsen om rätten till förskott med angivande av det högsta belopp som får utgå. I övrigt bestämmes förskottets storlek av länsstyrelsen. Förskottet utgår av allmänna medel och betalas ut av länsstyrelsen. Utbetalning får verkställas endast om den kallade har förklarat sig villig att efterkomma kallelsen.

Anteckning om utbetalat förskott skall göras på kallelsen. Uppgift om förskottet skall lämnas till Justitiedepartementet.

SFS 2000:706

6 §

Är en handling som skall delges inte avfattad på eller åtföljd av en bestyrkt översättning till svenska, danska eller norska språket, får delgivning ändå ske, om den som skall delges tar emot handlingen frivilligt eller om delgivning annars är försvarlig från rättssäkerhetssynpunkt.

SFS 1986:180

7 §

Har i mål eller ärende, vari ej är fråga om ansvar för brottslig gärning eller om efterforskning av brott, framställning om delgivning av handling här i riket från myndighet i främmande stat översänts av konsul för staten till länsstyrelse och är framställningen avfattad å svenska, norska eller danska språket eller åtföljd av översättning till svenska språket samt angiver den, av vilken myndighet handlingen utfärdats, parternas namn och ställning, mottagarens adress och handlingens beskaffenhet, skall beträffande verkställandet av delgivningen gälla vad ovan är stadgat för det fall att framställning till länsstyrelse översänts genom Justitiedepartementet, dock att, där enligt 3 § andra stycket, 4 § eller 5 § första stycket handling eller meddelande skall översändas till Justitiedepartementet, sådant översändande i stället skall ske till den konsul från vilken framställningen kommit.

SFS 2000:706

8 §

Om en statlig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge eller en rådstuvurätt, en magistrat, en stadsfiskal eller en stadsfogde i Finland har gjort en framställning direkt hos en länsstyrelse om delgivning här i riket, skall beträffande verkställandet av delgivningen gälla vad som föreskrivs i 1–4 §§ för det fall att en framställning översänds till en länsstyrelse genom Justitiedepartementet. Handlingar eller meddelanden som enligt 3 § andra stycket eller 4 § skall översändas till Justitiedepartementet skall dock i stället sändas till den myndighet som gjort framställningen.

De kostnader som föranleds av framställningar enligt denna paragraf skall stanna på statsverket.

SFS 2000:706

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1909:24

Denna förordning träder i kraft d. 11 maj 1909.

SFS 1970:471

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1971.

SFS 1975:302

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1975.

SFS 1986:180

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1986.

SFS 1992:3

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1992.

SFS 2000:706

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2000.

SFS 2005:513

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2011:156

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.