Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid Förarbeten1987:1212 Prop. 1986/87:112, JuU 1987/88:7, rskr. 30.2005:44Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148.2011:488Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.2015:643Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13.Utfärdad: 1930-05-30Kommentaren genomgången per 1 januari 2019Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018Kommentaren genomgången per 1 januari 20181 §1 §Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas efter vecka, månad eller år, varde den dag för slutdag ansedd, som genom sitt namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den, från vilken tidräkningen börjas. Finnes ej motsvarande dag i slutmånaden, varde den månadens sista dag ansedd för slutdag. R 1962: 3.2 §2 §Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.Första stycket gäller inte i fråga omde frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som anges i 24 kap. 12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken, ochden frist för sammanträde som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud och som gälleri ärende om kontaktförbud avseende gemensam bostad, ochi ärende om förbud enligt 3 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder. Lag (2015:643). Söndagsregeln ej tillämplig i fråga om åtalspreskription H 1948: 550 anm. vid BrB 35: 1 – H 1974: 173 anm. vid KonkL 4:13; 1976: 672 anm. vid JB 12:4 – R 2007: 28 anm. vid lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 20:4. Bih. Lag (1989:253) om allmänna helgdagar – F (2001:127) om sommartid – Växellag (1932:130) 72 § och Checklag (1932:131) 55 § f. Bih.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1930:173 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1930.Genom denna lag upphävas punkt 42 i förklaringen d. 23 mars 1807 över allmänna lagens stadganden i åtskilliga rum och vad i vissa ämnen, som därmed äga gemenskap, blivit tid efter annan särskilt förordnat, lagen d. 28 maj 1897 (nr 51) om beräkning i vissa fall av tid, som avses i förordningen angående patent och i lagen om skydd för varumärken, lagen d. 10 juli 1899 (nr 59 s. 7) om beräkning i vissa fall av tid, som avses i lagen om skydd för vissa mönster och modeller, lagen d. 14 juni 1901 (nr 38 s. 47) om beräknande av fatalietid i visst fall, så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning stridande mot denna lags bestämmelser.Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas. 1987:1212 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 1987:1212 har enligt förordning 1988:28 trätt i kraft den 12 april 1988.) 2005:44 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2005. 2011:488 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2011. 2015:643 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.