Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kungörelse (1947:1004) angående riksåklagarämbetets övertagande av vissa ämbetsåtgärder, som hittills ankommit på justitiekanslersämbetetDenna förordning upphör enligt F 2016:311 att gälla vid utgången av maj 2016.Utfärdad: 1947-12-30Vad Kungl. Maj:t i särskilda författningar föreskrivit därom, att åtgärd skall prövas eller vidtagas av justitiekanslersämbetet, eller att till justitiekanslersämbetet skall insändas yttrande, meddelande, uppgift eller annan handling, skall i stället avse riksåklagarämbetet, där nu ifrågavarande bestämmelser avse den verksamhet, som justitiekanslersämbetet under Kungl. Maj:t hittills utövat såsom högsta åklagarmyndighet i riket.Vad sålunda stadgats medför dock icke ändring i de bestämmelser, som gälla justitiekanslersämbetets befattning med tryckfrihetsmål eller som avse ämbetets ställning som chefsmyndighet för åklagarna vid krigsdomstolarna.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1947:1004 Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med d. 1 jan. 1948. 2016:311 (Utkom d. 31 mars 2016.)