Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1947:1004) angående riksåklagarämbetets övertagande av vissa ämbetsåtgärder, som hittills ankommit på justitiekanslersämbetet

Denna förordning upphör enligt F 2016:311 att gälla vid utgången av maj 2016.

Utfärdad: 1947-12-30

Vad Kungl. Maj:t i särskilda författningar föreskrivit därom, att åtgärd skall prövas eller vidtagas av justitiekanslersämbetet, eller att till justitiekanslersämbetet skall insändas yttrande, meddelande, uppgift eller annan handling, skall i stället avse riksåklagarämbetet, där nu ifrågavarande bestämmelser avse den verksamhet, som justitiekanslersämbetet under Kungl. Maj:t hittills utövat såsom högsta åklagarmyndighet i riket.

Vad sålunda stadgats medför dock icke ändring i de bestämmelser, som gälla justitiekanslersämbetets befattning med tryckfrihetsmål eller som avse ämbetets ställning som chefsmyndighet för åklagarna vid krigsdomstolarna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1947:1004

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med d. 1 jan. 1948.

SFS 2016:311

(Utkom d. 31 mars 2016.)