Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål

Denna lag upphör enligt Lag (2007:969) att gälla den 1 januari 2009.

1 §

Vad i denna lag stadgas skall äga tillämpning vid förundersökning angående

SFS 2004:405

2 §

På begäran av åklagaren får rätten, om det är nödvändigt, även vid en sådan ny förhandling i häktningsfrågan som avses i 24 kap. 19 § första stycket rättegångsbalken förordna om fortsatt häktning med stöd av 3 § i samma kapitel. I så fall skall ny häktningsförhandling hållas med högst en veckas mellanrum. Vid den förhandling som äger rum under fjärde veckan efter det att det första beslutet enligt nämnda 3 § meddelades får fortsatt häktning beslutas endast om det finns sannolika skäl för att den misstänkte har begått brottet.

SFS 1987:1213

3 §

Beslag må läggas å sådant skriftligt meddelande som omförmäles i 27 kap. 2 § andra punkten rättegångsbalken, ändå att för brottet är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år.

SFS 1964:219

4 §

Förordnande enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken om kvarhållande av försändelse må, där det kan befaras att inhämtande av rättens beslut skulle medföra sådan tidsutdräkt eller annan olägenhet, som är av väsentlig betydelse för utredningen, meddelas av undersökningsledaren eller åklagaren. I sådant fall skall anmälan som avses i tredje stycket av samma paragraf göras hos den som meddelat förordnandet; denne har jämväl den prövningsskyldighet som där omförmäles.

5 §

Tillstånd enligt 27 kap. rättegångsbalken till hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning får meddelas, även om brottet inte omfattas av 27 kap. 18 eller 19 § rättegångsbalken. Tillstånd till hemlig kameraövervakning får meddelas enligt lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning, även om brottet inte omfattas av 2 § i den lagen.

Kan det befaras att inhämtande av rättens tillstånd till hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning skulle medföra sådan fördröjning eller annan olägenhet, som är av väsentlig betydelse för utredningen, får tillstånd till åtgärden ges av åklagaren.

SFS 1995:1507

6 §

Har undersökningsledaren eller åklagaren förordnat om beslag med stöd av 3 § denna lag eller förordnat att sådant beslag skall bestå eller meddelat förordnande jämlikt 4 eller 5 §, skall skriftlig anmälan därom, med angivande av skälen, ofördröjligen göras hos rätten, som har att skyndsamt upptaga ärendet till prövning. Finner rätten att förordnandet icke bör äga bestånd, skall rätten upphäva förordnandet.

7 §

I fråga om verkställighet av rättens beslut enligt denna lag, så ock angående fullföljd av talan däremot skall vad i rättegångsbalken är stadgat för det fall, att rätten i brottmål utlåtit sig angående åtgärd, som avses i 25–28 kap. samma balk, äga motsvarande tillämpning.

8 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1952:98

(Utkom den 26 mars 1952.)

Denna lag träder i kraft dagen efter den då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling och gäller till utgången av år 2008.

SFS 1964:219

(Utkom d. 5 juni 1964.)

SFS 1987:1213

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1987:1213 har enligt förordning 1988:29 trätt i kraft d. 12 april 1988.)

SFS 1990:418

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1995:1507

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 1996.

SFS 1998:1536

(Utkom d. 14 dec. 1998.)

SFS 2000:578

(Utkom d. 28 juni 2000.)

SFS 2002:15

(Utkom d. 1 febr. 2002.)

SFS 2003:151

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2004:405

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:617

(Utkom d. 28 juni 2004.)

SFS 2007:969

(Utkom d. 30 nov. 2007.)

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, som gäller till utgången av år 2007, ska fortsätta att gälla till utgången av år 2008.