Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål Denna lag upphör enligt Lag (2007:969) att gälla den 1 januari 2009.Förarbeten1952:98Rskr 1952:60.1970:222Prop. 1970:100, 1LU 46, rskr 266.1972:234Prop. 1972:73, JuU 13, rskr 224.1974:332Prop. 1974:53, JuU 1974:17, rskr 1974:202.1976:454JuU 1975/76:42, rskr 1975/76:372.1976:956JuU 1976/77:10, rskr 1976/77:40.1977:1026Prop. 1977/78:11, JuU 1977/78:13, rskr 1977/78:59.1978:774Prop. 1978/79:22, JuU 1978/79:10, rskr 1978/79:35.1979:1064Prop. 1979/80:49, JuU 1979/80:16, rskr 1979/80:92 1980:907Prop. 1980/81:33, JuU 1980/81:13, rskr 1980/81:44.1981:1291Prop. 1981/82:55, JuU 1981/82:25, rskr 1981/82:111.1981:1296Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 1981/82:54.1982:1118Prop. 1982/83:44, JuU 1982/83:8, rskr 1982/83:80.1983:1038Prop. 1983/84:57, JuU 1983/84:9, rskr 1983/84:68.1984:1016Prop. 1984/85:42, JuU 1984/85:9, rskr 1984/85:74.1985:1047Prop. 1985/86:28, JuU 1985/86:9, rskr 1985/86:29.1986:1043Prop. 1986/87:22, JuU 1986/87:10, rskr 1986/87:45.1987:1077Prop. 1987/88:18, JuU 1987/88:17, rskr 1987/88:36.1987:1213 Prop. 1986/87:112, JuU 1987/88:7, rskr. 30.1988:1372Prop. 1988/89:15, 1988/89:JuU5, rskr 1988/89:25.1989:651Prop. 1988/89:124, 1988/89:JuU25, rskr 1988/89:313.1989:930Prop. 1989/90:13, 1989/90:JuU12, rskr 1989/90:40.1990:418 Prop. 1989/90:130, JuU 33, rskr. 286.1990:1156Prop. 1990/91:23, 1990/91:JuU5, rskr 1990/91:60.1991:1818Prop. 1991/92:8, 1991/92:JuU5, rskr 1991/92:25.1992:1207Prop. 1992/93:26, bet. 1992/93:JuU9, rskr 1992/93:42.1993:1422Prop. 1993/94:14, bet. 1993/94:JuU5, rskr. 1993/94:20.1994:1489Prop. 1994/95:33, bet. 1994/95:JuU4, rskr. 1994/95:42.1995:1507 Prop. 1995/96:85, bet. 1995/96:JuU11, rskr. 1995/96:125.1995:1511Prop. 1995/96:14, bet. 1995/96:JuU11, rskr. 1995/96:125.1996:1287Prop. 1996/97:26, bet. 1996/97:JuU5, rskr. 1996/97:40.1998:1536 Prop. 1998/99:6, bet. 1998/99:JuU2, rskr. 1998/99:19.2000:578 Prop. 1999/2000:96, bet. 1999/2000:JuU21, rskr. 1999/2000:233.2002:15Prop. 2001/02:17, bet. 2001/02:JuU3, rskr. 2001/02:45.2003:151Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.2004:405Bet. 2003/04:JuU20, rskr. 2003/04:232.2004:617Prop. 2003/04:74, bet. 2003/04:JuU24, rskr. 2003/04:219.2007:969Prop. 2007/08:9, bet. 2007/08:JuU9, rskr. 2007/08:10.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2008 SFS 2007:969 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, som gäller till utgången av år 2007, ska fortsätta att gälla till utgången av år 2008.1 §1 § Vad i denna lag stadgas skall äga tillämpning vid förundersökning angåendebrott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet innefattar gärning varom i 4 § nämnda kap. sägs, brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 §, 18 kap. 1, 3 eller 4 § eller 5 § 18 kap. 1 3 4 § 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 10 § brottsbalken, brott som avses i 3 kap. 1, 2, 5 eller 6 § eller 4 kap. 1, 1 a, 2 eller 4 § brottsbalken, om gärningen innebär förgripelse mot Konungen eller annan som är nämnd i 18 kap. 2 § samma balk, brott som avses i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, ellerförsök, förberedelse eller stämpling till brott som ovan nämnts, om sådan gärning är belagd med straff. Lag (2004:405). 2 §2 §På begäran av åklagaren får rätten, om det är nödvändigt, även vid en sådan ny förhandling i häktningsfrågan som avses i 24 kap. 19 § första stycket rättegångsbalken förordna om fortsatt häktning med stöd av 3 § i samma kapitel. I så fall skall ny häktningsförhandling hållas med högst en veckas mellanrum. Vid den förhandling som äger rum under fjärde veckan efter det att det första beslutet enligt nämnda 3 § meddelades får fortsatt häktning beslutas endast om det finns sannolika skäl för att den misstänkte har begått brottet. Lag (1987:1213). 3 §3 §Beslag må läggas å sådant skriftligt meddelande som omförmäles i 27 kap. 2 § andra punkten rättegångsbalken, ändå att för brottet är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. Lag (1964:219). 4 §4 §Förordnande enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken om kvarhållande av försändelse må, där det kan befaras att inhämtande av rättens beslut skulle medföra sådan tidsutdräkt eller annan olägenhet, som är av väsentlig betydelse för utredningen, meddelas av undersökningsledaren eller åklagaren. I sådant fall skall anmälan som avses i tredje stycket av samma paragraf göras hos den som meddelat förordnandet; denne har jämväl den prövningsskyldighet som där omförmäles.5 §5 § Tillstånd enligt 27 kap. rättegångsbalken till hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning får meddelas, även om brottet inte omfattas av 27 kap. 18 eller 19 § rättegångsbalken. Tillstånd till hemlig kameraövervakning får meddelas enligt lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning, även om brottet inte omfattas av 2 § i den lagen. Kan det befaras att inhämtande av rättens tillstånd till hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning skulle medföra sådan fördröjning eller annan olägenhet, som är av väsentlig betydelse för utredningen, får tillstånd till åtgärden ges av åklagaren. Lag (1995:1507). 6 §6 §Har undersökningsledaren eller åklagaren förordnat om beslag med stöd av 3 § denna lag eller förordnat att sådant beslag skall bestå eller meddelat förordnande jämlikt 4 eller 5 §, skall skriftlig anmälan därom, med angivande av skälen, ofördröjligen göras hos rätten, som har att skyndsamt upptaga ärendet till prövning. Finner rätten att förordnandet icke bör äga bestånd, skall rätten upphäva förordnandet.7 §7 §I fråga om verkställighet av rättens beslut enligt denna lag, så ock angående fullföljd av talan däremot skall vad i rättegångsbalken är stadgat för det fall, att rätten i brottmål utlåtit sig angående åtgärd, som avses i 25–28 kap. samma balk, äga motsvarande tillämpning.Jfr RB 49: 4.8 §8 §Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen. Denna lag – – – gäller till och med den 30 juni 1953.Lagen har erhållit fortsatt giltighet och gäller enl. Lag 2007:969 till utgången av år 2008.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1952:98 (Utkom den 26 mars 1952.)Denna lag träder i kraft dagen efter den då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling och gäller till utgången av år 2008. F (2007:969). 1964:219 (Utkom d. 5 juni 1964.) 1987:1213 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 1987:1213 har enligt förordning 1988:29 trätt i kraft d. 12 april 1988.) 1990:418 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1990. 1995:1507 Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 1996. 1998:1536 (Utkom d. 14 dec. 1998.) 2000:578 (Utkom d. 28 juni 2000.) 2002:15 (Utkom d. 1 febr. 2002.) 2003:151 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. 2004:405 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004. 2004:617 (Utkom d. 28 juni 2004.) 2007:969 (Utkom d. 30 nov. 2007.)Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, som gäller till utgången av år 2007, ska fortsätta att gälla till utgången av år 2008.