Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kungörelse (1964:29) angående kunskapsprov för behörighet som domare, m. m.Denna kungörelse har enligt F (2007:386) upphört att gälla den 1 juli 2007.Förarbeten1991:540 Prop. 1990/91:116, JuU37, rskr. 261.Utfärdad den 6 mars 1964Såsom kunskapsprov för behörighet att utöva domartjänst gäller juris kandidatexamen eller juristexamen. Vad i lag eller författning sägs om lagfaren eller lagkunnig avser den som har avlagt sådan examen.Med svensk juris kandidatexamen och juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, skall sökanden genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov. Förordning (1991:540). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1964:29 Denna kungörelse träder i kraft den 1 april 1964. 1991:540 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.