Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m. Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1972:732. Denna lag upphör enligt Lag (2016:193) att gälla den 1 september 2016.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2016:193).Förarbeten1970:417Prop. 1970:57, 3LU 45, rskr 260.1971:113Prop. 1971:15, NU 7, rskr 90.1972:732Prop. 1972:131, NU 61, rskr 310.1973:879Prop. 1973:138, LU 1973:36, rskr 1973:347.1976:37Prop. 1975/76:34, NU 1975/76:20, rskr 1975/76:145.1982:730Prop. 1981/82:180, NU 1981/82:45, rskr 1981/82:385.1982:731Prop. 1981/82:195, NU 1981/82:55, rskr 1981/82:377.1982:1225Prop. 1982/83:51, NU 1982/83:16, rskr 1982/83:95.1984:294 Prop. 1983/84:92, LU 30, rskr. 259.1985:297Prop. 1984/85:213, LU 1985/86:10, rskr 1985/86:25.1986:1158Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59.1987:757Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278.1988:1288Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10.1988:1606Prop. 1988/89:23, 1988/89:LU13, rskr 1988/89:61.1992:139Prop. 1991/92:29, 1991/92:TU4, rskr 1991/92:111.1992:1519 Prop. 1992/93:62, bet. 1992/93:NU12, rskr. 1992/93:95.1993:22 Prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144.1993:682 Prop. 1992/93:195, bet. 1992/93:LU45, rskr. 1992/93:360.1994:616 Prop. 1993/94:222, bet. 1993/94:FiU22, rskr. 1993/94:383.1994:1514Prop. 1994/95:17, 1994/95:44, bet. 1994/95:LU5, rskr. 1994/95:77.1995:452 Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267.1998:649 Prop. 1997/98:130, bet. 1997/98:NU9, rskr. 1997/98:309.1999:115 Prop. 1997/98:188, bet. 1998/99:LU6, rskr. 1998/99:125.2000:1024 Prop. 1999/2000:140, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16.2000:1176 Prop. 2000/01:34, bet. 2000/01:LU3, rskr. 2000/01:84.2004:452Prop. 2003/04:80, bet. 2003/04:NU13, rskr. 2003/04:224 och prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.2005:110Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160.2005:593Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297.2005:594Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297.2005:694Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.2006:485Prop. 2005/06:98, bet. 2005/06:LU26, rskr. 2005/06:275.2006:1396Prop. 2006/07:3, bet. 2006/07:CU2, rskr. 2006/07:27.2008:490Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.2008:589Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.2009:1271Prop. 2008/09:231, bet. 2009/10:NU8, rskr. 2009/10:84.2010:511Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.2010:1352Prop. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9.2010:1396Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.2010:1939Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.2014:838Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.2014:1345Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5.2015:344Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185.2016:193Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2015 SFS 2015:344 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. ska ha följande lydelse. Av Elisabeth Sundlöf: Genom SFS 2015:344, som trädde i kraft den 1 juli 2015, ändras punkten 10 så att den hänvisar till den nu gällande lagen om näringsförbud (prop. 2014/15:58, 2014/15:CU15).Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2015 SFS 2014:1345 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. ska ha följande lydelse. Av Elisabeth Sundlöf: Genom SFS 2014:1345, som trädde i kraft den 1 januari 2015, införs lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs-, och busspassagerarförordningar som en 12 punkt i paragrafens första stycke. Genom en ändring i paragrafens andra stycke undantas 4 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar från tillämpningen av rättegångsreglerna i 14–22 §§ i lagen om marknadsdomstol. Dessutom förtydligas att undantaget beträffande lagen om lufttransporter avser 13 och 15 §§ i den lagen. I dessa fall tillämpas i stället marknadsföringslagens rättegångsregler (prop. 2013/14:239, 2014/15:CU3).Inledande bestämmelser1 §1 § Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligtkonkurrenslagen (2008:579),marknadsföringslagen (2008:486),lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,försäkringsavtalslagen (2005:104),lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,lagen (2010:510) om lufttransporter,lagen (2014:836) om näringsförbud,lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, ochlagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.Bestämmelserna i 14–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen, lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., lagen om franchisegivares informationsskyldighet, 13 eller 15 § lagen om lufttransporter, lagen om näringsförbud, lagen om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden eller 4 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar. I mål enligt marknadsföringslagen, försäkringsavtalslagen eller lagen om franchisegivares informationsskyldighet tilllämpas inte heller 13 a §. I stället gäller rättegångsreglerna i dessa lagar. Lag (2015:344). 2 §2 §Mot Marknadsdomstolens dom eller beslut i mål och ärenden enligt denna lag får talan inte föras. Detsamma gäller domstolens beslut i övrigt enligt denna lag. Lag (1998:649). Marknadsdomstolens sammansättning m.m.Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1972:732. 3 §3 §Marknadsdomstolen består av en ordförande, en vice ordförande samt fem särskilda ledamöter. Lag (1993:22). 4 §4 §Ordföranden, vice ordföranden och en av de särskilda ledamöterna skall vara jurister och ha erfarenhet som domare. De andra särskilda ledamöterna skall vara ekonomiska experter.För vice ordföranden och var och en av de särskilda ledamöterna finns en eller flera ersättare. Bestämmelserna om vice ordförande och särskild ledamot gäller även ersättare. Lag (1993:22). 5 §5 § Upphävd g. Lag (1993:22). 6 §6 §I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av ordförande i Marknadsdomstolen. Vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för viss tid. Lag (2010:1396). 7 §7 §Ledamot och ersättare i marknadsdomstolen skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Innan ledamot eller ersättare börjar tjänstgöra i domstolen, skall han ha avlagt domared. Lag (1988:1288). 8 §8 §Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare äger motsvarande tillämpning på ledamot i marknadsdomstolen. Lag (1972:732). 9 §9 §Marknadsdomstolen är beslutför, när ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.Ordföranden får ensam på domstolens vägnar vidta förberedande åtgärder,meddela beslut om avskrivning,besluta om rättelse av en dom eller ett beslut under de förutsättningar som anges i 17 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken,avslå en begäran om att domstolen ska pröva en fråga om interimistiskt förbud eller åläggande utan att motparten getts tillfälle att yttra sig, ochmeddela prövningstillstånd under de förutsättningar som anges i 2 kap. 4 § tredje stycket rättegångsbalken.Ordföranden får förordna sekreterare hos domstolen att ensam på domstolens vägnar vidta förberedande åtgärder. Lag (2008:589). 10 §10 §Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Domstolen bestämmer dock själv i vilken ordning ledamöterna skall säga sin mening. Lag (1986:1158). 10 a §10 a §Dom skall meddelas så snart som det är möjligt. Den skall skrivas under av rättens ordförande. Kopia av domen skall skickas till parterna samma dag som domen meddelas. Vad som sägs om dom gäller också slutligt beslut. Lag (1999:115). KonsumentombudsmannenRubriken har denna lydelse enl. Lag 1992:1519. 11 §11 §För frågor om marknadsföring och frågor om avtalsvillkor i konsumentförhållanden finns en konsumentombudsman. Ombudsmannen utses av regeringen för viss tid och skall vara jurist. Lag (2004:452). 12 §12 § Upphävd g. Lag (1982:731). FörfarandetRubriken har denna lydelse enl. Lag 1982:731. 13 §13 §Ansökan görs skriftligen om förbud eller åläggande enligt 1 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller 1 § lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Av ansökan ska de skäl framgå på vilka ansökan grundas och den utredning som sökanden åberopar. Lag (2009:1271). 13 a §13 a §I fråga om rätt för sammanslutningar av näringsidkare att medverka i mål som avses i 13 § gäller följande särskilda regler.Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången av målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen, får Marknadsdomstolen på ansökan av sammanslutningen tillåta att denna, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och därvid åberopar bevisning.Ansökningen om medverkan skall vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundas på.Parterna skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen. Denna får inte bifallas, om parten på den sida som ansökningen om medverkan avser motsätter sig detta. Lag (1993:22). 14 §14 §Sökanden och dennes motpart ska beredas tillfälle att vid sammanträde inför Marknadsdomstolen lägga fram sina synpunkter och förebringa den utredning de vill åberopa.I mål enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden ska Konsumentombudsmannen kallas till sammanträde, även om han inte är sökande. Vidare ska den som medverkar enligt 13 a § kallas till sammanträde.Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga rum i den utsträckning domstolen bestämmer. Lag (2009:1271). 15 §15 §Mål får avgöras utan sammanträde enligt 14 § första stycket, om tillfredsställande utredning föreligger och part inte begär sammanträde. Ansökan som uppenbart inte förtjänar avseende får avslås utan sådant sammanträde.Fråga om förbud eller åläggande enligt 6 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden får prövas utan sammanträde enligt 14 § första stycket.Förbud eller åläggande som avses i andra stycket får inte beslutas utan att den som förbudet eller åläggandet avser fått tillfälle att yttra sig i frågan, såvida det inte finns anledning anta att denne avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Lag (2009:1271). 15 a §15 a § Upphävd g. Lag (2004:452). 16 §16 §Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken skall tillämpas vid Marknadsdomstolen. Lag (2005:694). 17 §17 §Vid Marknadsdomstolens sammanträden skall protokoll föras. Berättelser som lämnas under förhör i bevissyfte behöver inte dokumenteras. Lag (2005:694). 18 §18 §Marknadsdomstolen får vid vite förelägga part eller annan, som kan antas ha sådana upplysningar att lämna som är av betydelse i målet, att inställa sig personligen inför domstolen. Domstolen kan besluta att den som inte är part skall höras som vittne. Därvid tillämpas 36 kap. 3, 5 och 6 §§, 10 § andra stycket, 11 §, 13 § första stycket och 14 § rättegångsbalken. Vägrar vittne utan giltigt skäl att avlägga ed eller att avge vittnesmål eller besvara fråga, får domstolen vid vite förelägga vittnet att fullgöra sin skyldighet.Part eller den som medverkar enligt 13 a § får även föreläggas vid vite att tillhandahålla domstolen handling, varuprov och liknande som kan ha betydelse i målet. Detta innebär dock inte någon skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk natur.I fråga om vite som avses i denna paragraf gäller 9 kap. 8 § rättegångsbalken.Den som inte är part och inte heller medverkar enligt 13 a § och som efter kallelse av Marknadsdomstolen inställt sig inför domstolen har rätt till ersättning enligt vad i rättegångsbalken är föreskrivet om ersättning till vittne eller sakkunnig. I mål där Konsumentombudsmannen för talan tillämpas bestämmelserna för mål om allmänt åtal. I andra mål tillämpas bestämmelserna för mål vari förlikning är tillåten. Skall ersättning utges av parterna en för båda och båda för en, skall domstolen slutligt fördela kostnaden mellan dem med hälften på vardera. Lag (1993:22). Ang. 4 st. RB 36: 24 och 40: 17, 19 – F (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. och KK (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar etc., båda efter RB 18:. 19 §19 §I Marknadsdomstolens dom varigenom mål avgörs skall de skäl anges på vilka domen grundas. Domen och ett sådant beslut som avses i 15 § andra stycket skall sändas till parterna och till den som medverkar enligt 13 a § samma dag som domen eller beslutet meddelas. Lag (2004:452). 20 §20 § Ska en ansökan, en kallelse eller ett föreläggande tillställas en part eller någon annan, sker det genom delgivning. Detsamma gäller en dom eller ett beslut som sänds enligt 19 §. För andra handlingar får delgivning användas om det anses erforderligt.Delgivning av sådana domar eller beslut av Marknadsdomstolen, som innefattar vitesföreläggande enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, får inte ske enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932), om det inte med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Lag (2010:1939). Lagen 2010:1939, med ikraftträdande 1 april 2011, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före d. 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt. Delgivningslag (2010:1932) inf. efter RB 33:. Övriga bestämmelser21 §21 §Den som obehörigen yppar vad som enligt marknadsdomstolens beslut icke får uppenbaras, dömes till böter eller fängelse i högst ett år, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (1972:732. BrB 20: 3.22 §22 §Fråga om utdömande av vite enligt 18 § prövas av marknadsdomstolen. Lag (1972:732). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1970:417 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1971. 1972:732 Denna lag träder ikraft d. 1 jan. 1973. 1976:37 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.Lagen 1976:37 har enligt F (1976:294) trätt i kraft d. 1 juli 1976. 1982:731 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983. 1984:294 (Omtryck)Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1984. 1986:1158 Denna lag träder ikraft d. 1 jan. 1987. 1988:1288 Denna lag träder ikraft d. 1 jan. 1989. 1992:1519 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993 1993:22 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.2. Föreskrifterna i 13, 14, 15, 15 a, 16 och 18–20 §§ i deras äldre lydelser skall fortfarande tillämpas vid handläggningen av ärenden om företagsförvärv enligt punkten 7 i övergångsbestämmelserna till konkurrenslagen (1993:20).3. Skulle efter ikraftträdandet av denna lag uppkomma ett ärende enligt lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart, som skulle ha handlagts av Marknadsdomstolen enligt 1 § i dess äldre lydelse, skall Marknadsdomstolen handlägga ärendet med tillämpning av 1, 2, 13 och 14 §§ i deras äldre lydelser. Detsamma skall gälla om ett sådant ärende inletts vid Marknadsdomstolen när denna lag träder i kraft.Lag (1993:682). 1993:682 (Utkom d. 21 juni 1993.) 1994:616 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994. 1995:452 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.2. Föreskrifterna i 1, 13, 14, 15 och 20 §§ i deras äldre lydelse skall fortfarande tillämpas i ärenden om förbud eller ålägganden som handläggs enligt punkten 4 övergångsbestämmelserna till marknadsföringslagen (1995:450). 1998:649 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998. 1999:115 Denna lag träder i kraft d. 1 april 1999. 2000:1024 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. 2000:1176 (Utkom d. 15 dec. 2000.) 2004:452 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål som vid ikraftträdandet är anhängiga vid Marknadsdomstolen. 2005:110 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2005. F (2005:593). 2005:593 (Utkom d. 5 juli 2005.) 2005:594 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006. 2005:694 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2005:694 träder enligt F 2007:636 i kraft d. 1 nov. 2008.) 2006:485 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2006. 2006:1396 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007. 2008:490 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008. 2008:589 1. Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2008.2. För ärenden enligt lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling som anhängiggjorts vid Marknadsdomstolen före ikraftträdandet gäller 1 § första stycket 5 i sin äldre lydelse. 2009:1271 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2010:511 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2010. 2010:1352 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:1396 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:1939 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före d. 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt. 2014:838 Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2014. 2014:1345 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2015:344 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2015. 2016:193 1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2016.2. Mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomstolen och som har inletts genom ett överklagande av en dom eller ett beslut av tingsrätt ska överlämnas till Patent- och marknadsöverdomstolen. Övriga mål och ärenden som vid ikraftträdandet handläggs i Marknadsdomstolen ska lämnas över till Patent- och marknadsdomstolen.3. De upphävda bestämmelserna i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande.