Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistrering

Denna förordning har enligt förordning (2000:308) upphört att gälla den 1 juli 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2000:308).

Utfärdad: 1971-12-17

Omtryckt i SFS 1990:259

1 §

Ärende, som avses i 1 § första stycket förordningen (1908:74) angående jordregister, prövas av statens lantmäteriverk.

SFS 1990:259

2 §

Har lantmäteriverket meddelat förordnande enligt 1 § första stycket förordningen (1908:74) angående jordregister eller enligt 1 § stadsregisterkungörelsen (1971:1010), skall lantmäteriverket, sedan förordnandet vunnit laga kraft, sända avskrift av förordnandet och kopia av därvid fogad karta till kammarkollegiet, den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, inskrivningsmyndigheten, fastighetsregistermyndigheten och fastighetsbildningsmyndigheten.

SFS 1991:1597

3 §

[har upphävts genom förordning (1990:259).]

SFS 1990:259

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:1013

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972, då kungörelsen (1954:86) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsredovisning och fastighetsbildning skall upphöra att gälla.

SFS 1990:259

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

SFS 1991:1597

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.