Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1971:1013) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsregistreringDenna förordning har enligt förordning (2000:308) upphört att gälla den 1 juli 2000.Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2000:308).Utfärdad: 1971-12-17Omtryckt i SFS 1990:2591 §1 §Ärende, som avses i 1 § första stycket förordningen (1908:74) angående jordregister, prövas av statens lantmäteriverk. Förordning (1990:259). 2 §2 §Har lantmäteriverket meddelat förordnande enligt 1 § första stycket förordningen (1908:74) angående jordregister eller enligt 1 § stadsregisterkungörelsen (1971:1010), skall lantmäteriverket, sedan förordnandet vunnit laga kraft, sända avskrift av förordnandet och kopia av därvid fogad karta till kammarkollegiet, den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, inskrivningsmyndigheten, fastighetsregistermyndigheten och fastighetsbildningsmyndigheten. Förordning (1991:1597). 3 §3 § har upphävts genom förordning (1990:259). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1971:1013 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972, då kungörelsen (1954:86) om prövning av vissa ärenden rörande fastighetsredovisning och fastighetsbildning skall upphöra att gälla. 1990:259 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. 1991:1597 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.